Siirry sisältöön

#Meijänkelepaa viihtyä

Luokka-aste: 7 lk
Länsituulen koulu, Oulu /Haukipudas
Opettajat Sanna Merikanto-Tolonen ja Markus Myllyneva

Kesto: 10 x 3h KS, 2 x 2h KU, AI, TVT
Oppiaineet: käsityö, kuvataide, äidinkieli, tieto- ja viestintätekniikka (TVT)

Länsituulen koulun monialaisen oppimiskokonaisuuden #Meijänkelepaa viihtyä tavoitteena oli yleisen viihtyvyyden lisääminen oppilaita osallistavan muotoilutehtävän kautta. Työllä haluttiin lisätä arvostusta kouluympäristöä kohtaan.  Opetuskokonaisuus rakennettiin hyödyntämällä muotoiluprosessin askelia. Ensiaskelet otettiin ideointiharjoituksen avulla, jossa tuotettiin runsaslukuisesti ja vapaasti uudenlaisia kouluun liittyviä ideoita. Esille nousseita ideoita työstettiin piirtämällä ja kollaasitekniikalla. Kouluympäristöä havainnoitiin huomioiden ympäristön yksityiskohtia, materiaaleja, värejä, tiloja, mittakaavaa ja paikan henkeä. Kouluympäristöön haettiin historiallista näkökulmaan tutustumalla koulujen suunnitteluun ennen ja nyt.

Suunnitteluun tutustuttiin muotoilija Juulia Ruhalan vierailulla. Hän kertoi oppilaille muotoilijan työstä ja koulutuksesta. Ruhalan kanssa tehtiin ideointiharjoituksia tulevaisuuden kouluun liittyen. Lempipaikkaa tutkittiin kuvallisen ilmaisun keinoin. Kouluviihtyisyyteen liittyvää tietoa kerrytettiin haastattelemalla aiheesta vanhempia. Kertyneen tiedon pohjalta toteutui piirroksia tulevaisuuden koulusta. Tulevaisuuden kouluympäristön perään suunnitteluhaasteena oli tulevaisuuden oppimiskone. Suunnitelmille annettiin kolmiulotteinen muoto muovaamalla ideat savesta. Tulevaisuuden koulun tilasuunnitteluun paneuduttiin tilalaatikoiden avulla. Alkuun lämmiteltiin hahmottamalla tilaa legojen avulla, työ jatkui monimateriaalityönä. Valmiita malleja tulevaisuuden koulun tiloista valokuvattiin. Esittelyteksti tarkensi tilan ominaisuuksia ja ideaa. Työskentelyn hedelmiä olivat muun muassa tulevaisuuden koulun odotusaula ja oppilaskahvio. Työ tehtiin näkyväksi koko koululle avaamalla prosessi muotoiluprosessin askelmina koulun yhteisten tilojen seinälle.

Idean ympärille perustettiin designtoimisto. Muotoiluagentteja haettiin ja designtoimistolle suunniteltiin ja toteutettiin työvaatteet. Työvaatteeseen suunniteltiin ja toteutettiin tunnistettava logo. Agentit jatkoivat työtä ideoiden parissa tunnistamalla oppilaiden tärkeinä pitämiä viihtyvyyttä edistäviä elementtejä, joita koottiin kuvakollaasiksi. Kuvakollaasi kertoi mistä hyvä koulu rakentuu. Pienoismallien pohjalta etsittiin kouluviihtyvyyttä lisääviä käytännön toteutukseen soveltuvia ideoita, joiden mahdollista sijoituspaikkaa koulussa pohdittiin koulun pohjapiirroksen äärellä. Valikoiduista tuotteista toteutettiin tarkemmat suunnitelmat ja proto. Uuden tuotteen sijoittamiseen koululle tarvittiin ymmärrystä mittakaavasta, johon paneuduttiin yhdessä. Toteutettiin pienoismallin lisäksi proto ryhmän yhteistyönä. Projektista koottiin loppunäyttely koululle.

Projektin aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Lähtökohtana toimi oppilaiden oma arkinen ympäristö. Nähtiin että ihminen muokkaa ympäristöä, ympäristö muuttuu ajassa.

”Monialainen oppimiskokonaisuus #meijänkelepaa viihtyä oli moninpuolin mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus sekä opettajille että oppilaille. Suunnitteluun tutustuminen ja suunnittelun opetus todettiin erittäin tärkeäksi.”

Muotoiluprojektin askelia:

Uteliaisuus

Oppilaat jaettiin ryhmiin suomalaisen muotoilun tuotekuvilla.

Aivoriihi 7.lk muotoiluprojekti lähti käyntiin innostuksen ja uteliaisuuden herättelyllä. Ensiaskelet otettiin ideointiharjoituksen avulla, jossa tuotettiin runsaslukuisesti ja vapaasti uudenlaisia kouluun liittyviä ideoita.

Satunnaiset parit Työskentely 3-4 hengen ryhmissä. Nosta kaksi sattumanvaraista sanaa ja keksi niistä idea. Piirtäkää/ kirjoittakaa keksimistänne ideoista vihkoon.

Kuvakollaasi Toteutettiin ryhmissä A3 paperille. Kerättiin aikakauslehdistä kuvia ja ideoita, jotka lisää viihtyisyyttä.

Koulu kaikilla aisteilla Kouluympäristöä havainnoitiin kaikilla aisteilla. Tukena käytettiin Arkkitehtuurimuseon verkkomateriaalia maailman paras koulu (http://mfa.fi/koulut_lapsille)

Designtoimisto Idean ympärille perustettiin designtoimisto. Muotoiluagentteja haettiin ja designtoimistolle suunniteltiin ja toteutettiin työvaatteet. Designtoimisto toimi designagenttien pyörittämänä koulun aulassa, keräten oppilailta ideoita viihtyisyyden lisäämiseen koulussa.

Ongelma

Kuvakollaasi Leikataan ja liimataan pienryhmissä aikakauslehdistä tai muista kuvalähteistä kuvia sattumanvaraisesti yhteen ja kirjoitaan ylös mieleen tulleita ajatuksia ja ideoita.

Empatia

Haastattelu Kouluviihtyisyyteen liittyvää tietoa kerrytettiin haastattelemalla aiheesta vanhempia heidän koulumuistoista.

Ideointia

Tutustu ammattisuunnitteluun Palvelumuotoilija Juulia Ruhala vieraili koululla Palvelumuotoilu Palosta. Hän kertoi oppilaille muotoilijan tehtävistä sekä koulutuksesta. Lisäksi oppilaat pääsivät kokeilemaan erilaisia ideointi ja suunnittelutapoja sekä suunnittelemaan tulevaisuudenkoulua.

Luonnostelu

3D-luonnostelu Tilan hahmottamista legojen avulla. Pohdittiin myös valaistuksen merkitystä tilassa.

Kuvakollaasi Mistä hyvä koulu rakentuu? Visualisoidaan oppilailta nousseita ideoita kuvakollaasina.

Prototyyppi

Prototyyppi Ideoita tulevaisuuden oppimiskoneista muovattiin savesta.

Testaus

Valikoiduista tuotteista toteutettiin tarkemmat suunnitelmat ja proto. Prototyypit laitettiin esille testaukseen.

Haastatellaan ja otetaan palaute oikeilta käyttäjiltä. Designtoimiston agentit keräsivät tietoa ja palautetta.

Mittakaava Uuden tuotteen sijoittamiseen koululle tarvittiin ymmärrystä mittakaavasta, johon paneuduttiin yhdessä.

Lanseeraus

Tuotekuvaus Valmiita malleja tulevaisuuden koulun tiloista valokuvattiin.

Esittelyteksti Oppilaiden itse laatimat tekstit tarkensivat tilan ominaisuuksia.

Näyttely Valmiista malleista, kuvista ja esittelyteksteistä rakennettiin näyttely koko koulun nähtäväksi.